#

Yanğın söndürmə sistemləri

Yanğın söndürmə sistemləri

Yanğın söndürmə sistemləri


Yanğın-mühafizə siqnalizasiyası-mühafizə olunan obyektin təhlükəsizlik sisteminin əsas elementidir. Bu, mühafizə siqnalizasiyası və yanğın siqnalizasiyası sistemlərinin inteqrasiya olunmuş kompleksidir. O, sanksiyalaşdırılmamış daxilolmadan mühafizə funksiyası ilə alovlanma mənbəyinin aşkar edilməsi funksiyalarını, eləcə də avtomatik yanğınsöndürmə funksiyasını özündə birləşdirir.
Yanğınların söndürülməsində istifadə olunan ilkin yanğınsöndürmə vasitələrindən biri də odsöndürən balonlarıdır. Onlardan yanğın sinfinə uyğun olaraq istifadə edilir.Sulu (A), quru Kimyəvi Tozlu (ABCE), Köpüklü (AB), Karbon dioksidli odsöndürənlərdən isə (BCE) sinifə aid yanğınların söndürülməsində istifadə olunur.
- sinif yanğınlar: Bərk materiallar (Kağız, taxta, parça, kağız kimi qatı maddə yanğınları).- sinif yanğınlar: Maye maddələr (Maye yanacaq, tez alışan kimyəvi məhlullar kimi yanar maddələr).- sinif yanğınlar: Qazlar (Metan, propan, LPG (mayeləşdirilmiş neft qazı kimi yanan və partlayıcı qaz) yanğınları).- sinif yanğınlar: Elektrik (Elektrik şəbəkəsində baş vermiş yanğınlar).